024 7101 1555

Túi tự hủy sinh học

Lưu trữ thực phẩm hay chia khẩu phần, hiện thật dễ dàng và tiện lợi!