024 7101 1555

Màng bọc thực phẩm

Lưu trữ thực phẩm dễ dàng và tiện lợi!